Algemene verkoopvoorwaarden

Definities

Verkoper: wijst het bedrijf Maison Elle aan Klant: duidt de koper aan op de site van Maison Elle Partijen: De Klant en de Verkoper vormen de Partijen Het doel van deze algemene verkoopvoorwaarden is het definiëren van alle relaties tussen Maison Elle en haar klanten. - Telefoonnummer : - Postadres : Maison Elle behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment aan te passen of te wijzigen. In geval van wijziging zullen de GCS die van kracht zijn op de dag van de bestelling worden toegepast op elke bestelling. De klant wordt daarom verzocht de site regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de meest recente wijzigingen, met name bij telefonische bestellingen.

Speciale verkoopvoorwaarden

De klant erkent bij het plaatsen van de bestelling kennis te hebben genomen van de bijzondere verkoopvoorwaarden die op de site worden vermeld (naam, prijs, ingrediënten, gewicht, hoeveelheid, kleur, bijzonderheden van de producten, kosten van diensten en beperkingen voor bepaalde categorieën producten) en verklaart deze uitdrukkelijk zonder voorbehoud te aanvaarden. Het plaatsen van de bestelling en de bevestiging ervan door de klant betekent dat hij/zij de bijzondere verkoopvoorwaarden, die als enige van toepassing zijn op de bestelling, volledig aanvaardt.

bestellen

Het plaatsen van een bestelling impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden. De klant plaatst een bestelling volgens de informatie op de site. Hij maakt een keuze uit de aangeboden producten en voegt deze toe aan zijn winkelmandje door op de knop "Toevoegen aan winkelmandje" te klikken. De foto's op de site zijn niet contractueel en vormen in geen geval een exacte weergave van de producten die geleverd zullen worden. De woorden "Produit bio" (biologisch product) of "AB" (biologisch product) betekenen product uit de biologische landbouw gecertificeerd door QUALITE FRANCE SAS F-35039. De bestelling wordt samengevat en de klant bevestigt dit door te klikken op "samenvatting bestelling". Vervolgens volgt hij de aangegeven bestelprocedure. De bestelling wordt gevalideerd wanneer de klant klikt op "Ik bevestig mijn bestelling" in de laatste fase van het proces. Er is geen minimumbestelling.

Ordervalidatie

Elke bestelbon die door de consument wordt ondertekend door "dubbelklikken" vormt een onherroepelijke aanvaarding die alleen kan worden aangevochten binnen de grenzen die zijn vastgelegd in deze algemene verkoopvoorwaarden.

Producten kopen op de site

Om een product te kopen, moeten klanten minstens 18 jaar oud zijn. De verkoop van alcohol aan minderjarigen is ten strengste verboden.

Toewijding aan kwaliteit en substitutie

In het geval dat de voorraden van de producten van de Verkoper het niet mogelijk maken om aan de Klant te leveren in overeenstemming met de bestelling van de Klant, kan de Verkoper een gelijkwaardig artikel uit de catalogus vervangen nadat hij de Klant op de hoogte heeft gebracht en zijn instemming heeft verkregen. Als een product niet voldoet aan de kwaliteitscriteria van de Verkoper, kan de Verkoper de Klant een identiek product (dezelfde variëteit) aanbieden dat wel voldoet aan de kwaliteitsnormen van de Verkoper. Als er een prijsverschil is tussen het originele artikel en het vervangende artikel in het voordeel van de Klant, zal de Verkoper de rekening van de Klant crediteren met het bedrag dat voortvloeit uit het verschil tussen het bedrag van het artikel op het moment van de bestelling en het bedrag van het vervangende artikel. In het tegenovergestelde geval, als het vervangende artikel duurder is dan het oorspronkelijke artikel, zal de Verkoper de extra kosten dragen. Als er geen overeenkomst kan worden bereikt, kan de Verkoper een terugbetaling doen die overeenkomt met de prijs van het ontbrekende artikel en bijgevolg een deel van de bestelling annuleren. Als de Klant bij de levering of bij de ontvangst van de bestelling ter plaatse vaststelt dat een of meerdere producten van onbevredigende kwaliteit zijn of ontbreken, moet hij de Verkoper hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. De verkoper zal voor compensatie zorgen in de vorm van een tegoedbon op de volgende bestelling of een terugbetaling van het product.

Betalingsvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen de verkoper en zijn klanten. De betaling gebeurt met een creditcard via het beveiligde betalingssysteem dat op de website wordt aangeboden voordat de bestelling ter plaatse wordt geleverd of afgehaald. Alle voorbereide bestellingen worden vooraf betaald.

Wijziging / Annulering van bestelling

Klanten kunnen hun bestelling niet wijzigen of annuleren. Op eenvoudig verzoek per e-mail kan de klant de afhaling van zijn bestelling uitstellen.

Terugtrekking - Terugbetaling

In overeenstemming met de bepalingen van artikel L 121-20 en volgende van de Franse Code de la consommation, heeft de klant een bedenktijd van zeven volle dagen vanaf de datum van levering van de bestelling om op eigen kosten elk product dat kwalitatief niet geschikt is terug te sturen naar Maison Elle, 14 rue Brey, 75017 Parijs, voor omruiling of terugbetaling, zonder boete, met uitzondering van de kosten voor het terugsturen van het product. Terugbetalingen vinden plaats binnen maximaal vijftien dagen.

Claims - Geschillen

Als onderdeel van onze kwaliteitsafdeling zijn alle klachten welkom en wordt er altijd uitgegaan van goede trouw. De Verkoper garandeert de kwaliteit van deze producten. Voor bederfelijke goederen geldt dat in geval van een verborgen gebrek of een kwaliteit die door de klant als onvoldoende wordt beschouwd, deze binnen 24 uur na ontvangst van de bestelling per e-mail of per post contact met ons kan opnemen en daarbij feitelijk bewijs kan leveren van zijn ontevredenheid (bestelreferentie, foto's, beschrijving van de non-conformiteit). In geval van zichtbare gebreken heeft de koper het recht om de goederen terug te sturen. De voorwaarden voor terugzending zullen aan de klant worden meegedeeld afhankelijk van de aard van het geschil. De partijen komen overeen dat dit contract onderworpen is aan het Franse recht. In geval van een geschil zijn uitsluitend de Franse rechtbanken bevoegd. Klachten moeten worden gericht aan de klantenservice op het volgende adres Maison ELLE, 14, rue de Brey 75017 Parijs

Overmacht

Maison ELLE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van het afgesloten contract als gevolg van een geval van overmacht. Als het product niet kan worden geleverd, kan de verkoop worden geannuleerd en kan de koper zijn betaling terugkrijgen, met uitsluiting van elke andere schadevergoeding of schadeloosstelling. Oorlog, oproer, brand, stakingen, slecht weer, ongevallen en de onmogelijkheid om geleverd te worden of om leveringen uit te voeren, worden beschouwd als gevallen van overmacht die de verkoper ontslaan van zijn verplichting om te leveren. Met betrekking tot producten die zijn aangeschaft om te voldoen aan professionele behoeften, kan Maison ELLE niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving, schade of kosten die zouden kunnen voortvloeien uit deze omstandigheden.

Prijzen

De verkoop vindt plaats tegen de catalogusprijs die op de dag van de bestelling op de site wordt vermeld. De prijzen zijn in euro's en inclusief alle belastingen.

Verantwoordelijkheden

De site maisonelle.fr kan hyperlinks naar andere sites bevatten. De site maisonelle.fr gaat geen enkele verbintenis aan met betrekking tot enige andere site waartoe u toegang zou kunnen hebben via de site maisonelle.fr en is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud, werking, aangeboden diensten en toegang tot deze sites, die onder hun eigen algemene verkoopvoorwaarden vallen. Maison ELLE wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van misbruik van de producten die zij op de markt brengt. De producten zijn voedingsmiddelen die in de meeste gevallen moeten worden bereid (gewassen, geschild, gekookt, enz.) voordat ze worden geconsumeerd. Maison ELLE, de gastheer, is in geen geval verantwoordelijk voor directe of indirecte schade - met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies van zaken, winst of gegevens - als gevolg van het gebruik of het onvermogen om de site of de inhoud en elementen waartoe zij toegang biedt te gebruiken. Deze beperking is van toepassing op zowel onrechtmatige daad als contractuele schade, zelfs als de host van de site niet op de hoogte is gesteld van dergelijke schade.

Informatietechnologie en burgerlijke vrijheden

De website maisonelle.fr wordt momenteel aangemeld bij de CNIL. De persoonlijke gegevens die van de Consument worden verzameld bij de registratie voor de Service zijn onderworpen aan de bepalingen van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 inzake informatica, gegevensbestanden en individuele vrijheden. Dientengevolge heeft de Consument het recht van bezwaar zoals bepaald in artikel 26 van voornoemde wet, het recht van toegang zoals bepaald in de artikelen 34 tot en met 38 van voornoemde wet, en het recht van rectificatie zoals bepaald in artikel 36 van voornoemde wet. Deze rechten van toegang en rectificatie kunnen worden uitgeoefend per e-mail naar het volgende adres: sisitealaferme@gmail.com. Maison Elle deelt de over de consument verzamelde persoonlijke gegevens niet mee aan derden en geeft deze niet door buiten de Europese Economische Ruimte.

Intellectueel eigendom

Alle teksten, commentaren, werken, illustraties, beelden en geluiden die op de website van Maison Elle worden weergegeven, zijn auteursrechtelijk en intellectueel beschermd voor de hele wereld. Als zodanig, en in overeenstemming met de bepalingen van de Franse wet op intellectuele eigendom, is alleen privégebruik toegestaan, onder voorbehoud van meer beperkende wettelijke bepalingen. Elk ander gebruik dat niet vooraf uitdrukkelijk is toegestaan door Maison ELLE is verboden en vormt een inbreuk op het auteursrecht. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van de Maison ELLE catalogus en/of website is strikt verboden. Elementen die toebehoren aan Maison ELLE, zoals de website, afbeeldingen, teksten en productdesign, zijn het exclusieve eigendom van Maison ELLE. Het is de internetgebruiker verboden direct of indirect inbreuk te maken op de eigendomsrechten van Maison ELLE.

Toepasselijk recht

Op deze algemene verkoopvoorwaarden is het Franse recht van toepassing. Bescherming van minderjarigen In overeenstemming met artikel L. 3342-1 van de Franse wet op de volksgezondheid, die bepaalt dat de verkoop van alcohol aan minderjarigen jonger dan zestien (16) jaar verboden is, verplicht de koper zich, door zijn bestelling te valideren, om ten minste zestien (16) jaar oud te zijn op de datum van de bestelling door de AVTG te accepteren bij het betalen van zijn bestelling.