Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van de website https://maisonelle.fr (hierna de "Site" genoemd) impliceert de volledige aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden die hieronder worden uiteengezet. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld en gebruikers van de site wordt daarom aangeraden deze regelmatig te raadplegen.

Deze website is normaal gesproken altijd toegankelijk voor gebruikers. https://maisonelle.fr kan echter beslissen om de site te onderbreken voor technisch onderhoud. In dat geval zal https://maisonelle.fr trachten om de gebruikers op voorhand te informeren over de data en uren van de interventie.
De website wordt regelmatig bijgewerkt door https://maisonelle.fr. Ook de algemene gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd: ze zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht ze zo vaak mogelijk te raadplegen om ze na te lezen.

Eigenaar

Deze website, toegankelijk op https://maisonelle.fr (hierna de "Site") is eigendom van HÔTELIERE LE PROGRES (hierna HÔTELIERE LE PROGRES).

 • Juridische naam van de vestiging: HÔTELIERE LE PROGRES
 • Bedrijfsnaam: Maison ELLE
 • Geregistreerd kantooradres: 14, rue de Brey 75017 Parijs - Frankrijk
 • SIRET: 562 076 638 00021
 • Intracommunautair BTW-nummer: FR 65 562 076 638
 • Activiteit (NAF of APE-code): Hotels en dergelijke accommodatie (5510Z)
 • Rechtsvorm: Vereenvoudigde naamloze vennootschap (SAS)
 • RCS: Parijs
 • Aandelenkapitaal: 256.114,35 euro
 • Naam wettelijke vertegenwoordiger: Pascal Donat als voorzitter
 • Naam van de publicatieverantwoordelijke: Pascal Donat in zijn hoedanigheid van voorzitter
 • Naam van de functionaris voor gegevensbescherming: Gwendoline Pédurand in haar hoedanigheid van Directeur Operations
 • CNIL-verklaring nr.: 0153732222

Om contact met ons op te nemen:

Ontwerp

Deze website, toegankelijk via https://maisonelle.fr (hierna de "Site"), is ontworpen en ontwikkeld door Diadao Productive, een naamloze vennootschap (SARL), met een kapitaal van 7.640,00 euro, ingeschreven in het handels- en ondernemingsregister van Montpellier onder nummer 443 748 397 00041, met intracommunautair BTW-nummer FR34443748397, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Zone Ecoparc - 625 Avenue de la Saladelle 34130 Saint-Aunès - Frankrijk.

Diadao is een digitaal bureau dat zich richt op hotels, restaurants, spa's en de toeristische sector.
De artistiek directeur van de website is de heer Serge Bija, als externe dienstverlener voor het digitale communicatiebureau Diadao.

Om contact met hen op te nemen:
Adres: Zone Ecoparc - 625 Avenue de la Saladelle 34130 Saint-Aunès - Frankrijk
Telefoon : +33 (0)4 67 40 22 73
E-mail : contact@diadao.fr
Website : https://www.diadao.fr

Site-inhoud en intellectueel eigendom

De Site en de onderdelen ervan kunnen vertrouwelijke informatie bevatten of informatie die wordt beschermd door wetgeving op het gebied van intellectueel eigendom of andere toepasselijke wetgeving.

Behoudens andersluidende vermelding zijn de inhoud van de site, de algemene structuur, de teksten, de al dan niet geanimeerde beelden en de geluiden waaruit de site is samengesteld, het exclusieve eigendom van HÔTELIERE LE PROGRES. Het is de gebruiker verboden om elementen van de site of de inhoud te kopiëren, te wijzigen, er een afgeleid werk van te maken, te assembleren, te decompileren, over te dragen, in onderlicentie te geven of over te dragen, op welke manier dan ook, behalve voor persoonlijk gebruik.

Elke gehele of gedeeltelijke weergave van deze Website en zijn Inhoud, op welke manier dan ook, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van HÔTELIERE LE PROGRES is verboden en vormt een inbreuk die strafbaar is. Code intellectueel eigendom.

Credits
Tekst: © Sonia LEMAGNEN
Foto's: © Christophe BIELSA

Licentie om de inhoud van de site te gebruiken

Door het loutere feit van verbinding met de Site https://maisonelle.fr, erkent de gebruiker van HÔTELIERE LE PROGRES een licentie te aanvaarden om de Inhoud van de Site te gebruiken, strikt beperkt tot de volgende dwingende voorwaarden:

Deze licentie wordt verleend op niet-exclusieve en niet-overdraagbare basis. Het gebruiksrecht dat wordt verleend aan de gebruiker/internetsurfer is persoonlijk en privé: met andere woorden, elke reproductie van de inhoud van de site op eender welke drager voor collectief of professioneel gebruik, zelfs intern binnen het bedrijf, is verboden. Hetzelfde geldt voor elke communicatie van deze inhoud via elektronische middelen, zelfs op een intranet of extranet van het bedrijf.

Het gebruiksrecht omvat alleen de toestemming om de site en de inhoud ervan te raadplegen. Dit gebruik omvat enkel de toelating om te reproduceren voor opslag met het oog op weergave op een scherm voor één gebruiker en reproductie in één exemplaar, voor back-upkopieën en papieren kopieën. Elk ander gebruik is onderworpen aan de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van HÔTELIERE LE PROGRES. Overtreding van deze bepalingen onderwerpt de overtreder en alle verantwoordelijke personen aan de strafrechtelijke en burgerlijke straffen voorzien door de Franse wet.

Contractuele beperkingen op technische gegevens

De Site maakt gebruik van JavaScript-technologie.

De Website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de Website. Bovendien verbindt de gebruiker van de Website zich ertoe om de Website te bezoeken met recente, virusvrije apparatuur en met een up-to-date browser.

De website https://maisonelle.fr wordt gehost door een serviceprovider, AGS Cloud (Access Global Security) , in de Europese Unie in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR: nr. 2016-679).

Het doel is om een service te bieden die het hoogste niveau van toegankelijkheid garandeert. De host garandeert de continuïteit van de service 24 uur per dag, elke dag van het jaar. Hij behoudt zich echter het recht voor om de hostingdienst zo kort mogelijk te onderbreken, met name voor onderhoudsdoeleinden, om zijn infrastructuur te verbeteren, in geval van een storing in de infrastructuur of als de diensten verkeer genereren dat abnormaal wordt geacht.

https://maisonelle.fr en de host kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval van storingen in het internetnetwerk, telefoonlijnen of computerapparatuur, met name als gevolg van netwerkcongestie waardoor de server niet toegankelijk is.

Wet bescherming persoonsgegevens

HÔTELIERE LE PROGRES, met een kapitaal van 256.114,35 euro, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Parijs onder nummer 562 076 638 00021, is verantwoordelijk voor de verwerking van de verzamelde gegevens op de website https://maisonelle.fr. De persoon die verantwoordelijk is voor het verzamelen van deze gegevens is Gwendoline Pédurand in haar hoedanigheid van Directeur Operations.

De verzamelde en opgeslagen gegevens worden gehost door MEDIALOG, een naamloze vennootschap (SARL) met een kapitaal van 37.500,00 euro, ingeschreven in het handels- en bedrijvenregister van Parijs onder nummer 345 306 617 00043, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 150 Boulevard Masséna 75013 Parijs, Frankrijk.

MEDIALOG is een bedrijf dat PMS-software (Property Management System) levert voor hotelbeheer en klantenrelatiebeheer.

Om contact met hen op te nemen:
Adres: 150 Boulevard Masséna 75013 Parijs, Frankrijk
Telefoon: +33 1 44 24 05 04
E-mail: mail@medialog.fr
Website: https://www.medialog.fr/

De gebruiker wordt geïnformeerd dat in overeenstemming met deArtikel 32 van de gewijzigde Wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 en Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR: nr. 2016-679)De informatie die meegedeeld wordt via de formulieren op de Website is noodzakelijk om te antwoorden op het verzoek en is bestemd voor de diensten die verantwoordelijk zijn voor het beantwoorden van het verzoek met het oog op de opvolging van het verzoek. De informatie die op deze Website via de formulieren wordt verzameld, wordt gedurende 10 jaar bewaard voor de klanten van HÔTELIERE LE PROGRES. Na deze periode worden de persoonlijke gegevens gewist of anoniem gemaakt.

In overeenstemming met de bepalingen van de Artikelen 39 en 40 van de gewijzigde Wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 en Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR: nr. 2016-679)De gebruiker heeft het recht op toegang, rectificatie, bijwerking en verwijdering van informatie die op hem/haar betrekking heeft. Hij/zij kan dit recht uitoefenen door contact op te nemen met Gwendoline Pédurand via e-mail op het volgende adres bonjour@flanellesparis.comof per post naar 14, rue de Brey 75017 Parijs - Frankrijk, onder vermelding van "Rechten met betrekking tot de bescherming van uw privacy" in de onderwerpregel van de e-mail of brief en met bijvoeging van een kopie van het identiteitsbewijs. Op de site https://maisonelle.fr vindt u ook een formulier waarmee u uw rechten kunt uitoefenen. Klik gewoon op de volgende link: https://www.hotelflanelles.paris/fr/formulaire-rgpd

Je hebt ook het recht om instructies te geven over wat er met je gegevens moet gebeuren na je overlijden.
In overeenstemming met de bepalingen vanArtikel 38 van de gewijzigde Wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 en Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR: nr. 2016-679). Gebruikers kunnen ook, op legitieme gronden, bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens zonder reden en zonder kosten, tegen het gebruik van hun gegevens voor commerciële prospectiedoeleinden.

Gebruikers van de Site zijn verplicht zich te houden aan de bepalingen van de de gewijzigde wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 en Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR: nr. 2016-679) waarvan de schending strafbaar is. In het bijzonder moeten ze zich onthouden van het verzamelen of misbruiken van persoonlijke informatie waartoe ze toegang hebben en, in het algemeen, van elke handeling die de privacy of reputatie van personen kan schenden.

Gegevensbeveiliging

De website https://maisonelle.fr gebruikt het beveiligingsprotocol SSL (Secure Socket Layer), het meest gebruikte ter wereld. Het wordt gebruikt om de informatie tussen HÔTELIERE LE PROGRES en de gebruikers van de website te beveiligen en te versleutelen. De sleutel tot het succes van SSL is de ongelooflijke eenvoud voor de gebruikers. Browsers worden gewaarschuwd voor de aanwezigheid van SSL-beveiliging door de weergave van een hangslot en het https-protocol in de URL. Dit betekent dat u informatie veilig naar HÔTELIERE LE PROGRES kunt sturen.

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens te garanderen, maakt https://maisonelle.fr gebruik van netwerken die worden beschermd door standaardapparatuur zoals firewalls, pseudonimisering, versleuteling en wachtwoorden.

Bij de verwerking van persoonsgegevens neemt https://maisonelle.fr alle redelijke maatregelen om deze te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

De gegevens die nodig zijn om te antwoorden op de aanvragen van de gebruikers, zoals naam, voornaam, adres en e-mailadres van de gebruiker, worden aangeduid met een sterretje op de verzamelformulieren. Als de velden met een sterretje niet ingevuld zijn, kan HÔTELIERE LE PROGRES de aanvragen van de gebruikers niet verwerken.

De onderaannemer voor gegevensopslagoplossingen :
MEDIALOG Hotel software kan worden gebruikt om technische en organisatorische maatregelen binnen het hotel te definiëren om gebruikersgegevens op de juiste manier te beschermen. Respect voor uw gegevens is essentieel en daarom is MEDIALOG ISO 9001 gecertificeerd.

Voor online boekingsdiensten worden gebruikersgegevens opgeslagen op een gecentraliseerde server van de AVAILPRO-leverancier.

Boekings- en betalingssysteem

Bij het boeken op de Site wordt de browser/gebruiker doorgestuurd naar een onderaannemer die een oplossing voor boekings- en betalingsbeheer biedt.

De verzamelde persoonlijke gegevens worden gedeeld met AVAILPRO, een vereenvoudigde naamloze vennootschap (SAS) met een kapitaal van 126.729,00 euro, ingeschreven in het handels- en bedrijvenregister van Parijs onder nummer 435 318 985 00049, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 14-16 Boulevard Poissonnière 75009 Parijs - Frankrijk.

De bij AVAILPRO verzamelde gegevens worden gebruikt voor het beheer van boekingen en klanten, voor facturering en betaling en voor het uitvoeren van commerciële acties en tevredenheidsonderzoeken.

Om contact met hen op te nemen:
Adres: 14-16 Boulevard Poissonnière 75009 Parijs - Frankrijk
Telefoon : +33 (0)1 58 62 58 10
Contactformulier : https://site.availpro.com/fr/societe/nous-contacter/
Website : https://site.availpro.com
Privacybeleid : https://site.availpro.com/fr/cgu-fr

Cookies

Bij het bezoeken van de Site kan automatisch een cookie worden geïnstalleerd en tijdelijk worden opgeslagen op de browser of harde schijf van de gebruiker.

Een cookie is een gegevensblok waarmee gebruikers niet kunnen worden geïdentificeerd, maar dat wordt gebruikt om informatie met betrekking tot het surfen van gebruikers te registreren om het gebruik van de site te vergemakkelijken (zoals de geraadpleegde pagina's, de datum en tijd van toegang, enz.) De op deze site verzamelde informatie wordt gedurende 13 maanden bewaard. U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld van de aanwezigheid van cookies en deze zo nodig kunt weigeren, zoals beschreven op het volgende adres https://www.cnil.fr/fr/site-web-cookies-et-autres-traceurs.

Gebruikers hebben het recht om toegang te krijgen tot persoonlijke gegevens die via cookies worden doorgegeven, deze gegevens in te trekken en te wijzigen onder de hierboven aangegeven voorwaarden. Gebruikers hebben het recht om te voorkomen dat cookies worden opgeslagen door hun browserinstellingen aan te passen. Deze handeling zal echter resulteren in het verwijderen van alle cookies die door de browser worden gebruikt, inclusief de cookies die door andere websites worden gebruikt, wat kan leiden tot de wijziging of het verlies van bepaalde instellingen of informatie. Raadpleeg voor meer informatie onze Cookiebeleid.

De merken

De merken van HÔTELIERE LE PROGRES die op de website kunnen verschijnen, zijn het exclusieve eigendom van HÔTELIERE LE PROGRES. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van deze merken zonder de uitdrukkelijke toestemming van HÔTELIERE LE PROGRES is dus verboden.

Hyperlinks en backlinks

HÔTELIERE LE PROGRES kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de hyperlinks die in het kader van deze website worden gecreëerd en die leiden naar andere bronnen op het internetnetwerk. De gebruikers van de website mogen geen hypertextkoppeling maken naar de website https://maisonelle.fr zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van HÔTELIERE LE PROGRES.

Na de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van HÔTELIERE LE PROGRES moet de hyperlink https://maisonelle.fr vergezeld zijn van een korte en precieze beschrijvende tekst die de internetgebruiker waarschuwt voor het belang en de precieze aard van de activiteit van HÔTELIERE LE PROGRES. De link moet zichtbaar zijn en kan verschijnen in de tab "Partners" van uw website. Om de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van HÔTELIERE LE PROGRES te verkrijgen, kunt u ons per e-mail contacteren op bonjour@flanellesparis.comof per post naar 14, rue de Brey 75017 Parijs - Frankrijk, onder vermelding van "Hypertext Links" in de onderwerpregel van de e-mail of brief en met bijvoeging van het URL-adres van uw website en de locatie van de link https://maisonelle.fr.

Toestemming om inhoud te reproduceren

Voor alle informatie of verzoeken om reproductie van inhoud die op de site verschijnt (tekst, grafieken, illustraties, afbeeldingen, al dan niet geanimeerd en geluid), ongeacht de drager, worden gebruikers uitgenodigd hun verzoek per e-mail te sturen naar bonjour@flanellesparis.com in de onderwerpregel "Toestemming om inhoud te reproduceren" te vermelden en het deel van de inhoud dat u wilt reproduceren en de context van dit verzoek bij te voegen.

Respect voor privacy

HÔTELIERE LE PROGRES respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Deze verklaring is bedoeld om u te informeren over ons privacybeleid en onze praktijken, alsook over de keuzes die u kunt maken over hoe uw informatie online wordt verzameld en hoe ze wordt gebruikt. De website en ons bedrijf vallen onder de Franse wetgeving. In het geval van een geschil dat voortvloeit uit uw gebruik van onze website, zijn uitsluitend de Franse rechtbanken bevoegd. Voor meer informatie kunt u onze Privacybeleid.

Wijzigingen aan de Site en de Algemene Gebruiksvoorwaarden

HÔTELIERE LE PROGRES stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de op de website gepubliceerde informatie correct en actueel is. De informatie op de website is niet contractueel en HÔTELIERE LE PROGRES behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van de website en deze algemene gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen zijn bindend voor u en we raden u aan de website regelmatig te raadplegen om kennis te nemen van de geldende algemene gebruiksvoorwaarden. HÔTELIERE LE PROGRES kan echter de juistheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de inhoud op de website niet garanderen en nodigt de gebruiker uit om rechtstreeks contact op te nemen met HÔTELIERE LE PROGRES.

Buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen

In overeenstemming met de bepalingen van de Artikelen L. 612-1 en volgende van de Franse consumentenwetgevingIn het geval van een geschil tussen een professional en HÔTELIERE LE PROGRES, heeft elke consument het recht om gratis een beroep te doen op een consumentenbemiddelaar met het oog op de minnelijke schikking van het geschil dat hem/haar tegenstaat tegenover een professional, d.w.z. in dit specifieke geval tegenover HÔTELIERE LE PROGRES. Daartoe garandeert HÔTELIERE LE PROGRES de consument een doeltreffend beroep te doen op een systeem van consumentenbemiddeling. De voorwaarden waaronder het bemiddelingsproces wordt uitgevoerd, worden bepaald door een decreet van de Raad van State.

Kies je Maison Elle